Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Dosetec Exact Oy (Y-tunnus: 0205696-4)
Vaakatie 37, 15560 Nastola

Dosetecin yhteyshenkilö henkilörekisteriasioissa

Tuomo Koskinen
Puhelin +358 41 4472285
Sähköposti: etunimi.sukunimi@dosetec.fi

Rekisterin nimi

Dosetec Exact Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään henkilöistä, joilla on asiakassuhde Dosetec Exact Oy:n kanssa. Nämä henkilöt ovat hankkineet tai ovat olleet aikeissa hankkia Dosetec Exact Oy:ltä tavaraa tai palveluita edustamalleen yritykselle.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Dosetecin asiakassuhteiden ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakasmarkkinointiin ja muuhun tarpeelliseen kommunikointiin Dosetecin ja asiakkaan välillä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön edustama yritys
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Työpaikan postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dosetec Exact Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot voidaan hävittää rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Dosetecin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Dosetecin yksityisellä salasanasuojatulla palvelimella Suomessa. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen info@dosetec.fi tai kirjeitse osoitteeseen Dosetec Exact Oy, Vaakatie 37, 15560 Nastola

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan. Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joko sähköpostitse osoitteeseen info@dosetec.fi tai kirjeitse osoitteeseen Dosetec Exact Oy, vaakatie 37, 15560 Nastola.